Бүрэлдэхүүн


Итгэмжлэлийн техникийн хорооны бүрэлдэхүүн

Итгэмжлэлийн техникийн хороо нь төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгж /үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч/, шинжлэх ухааны байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүн гэсэн бүтэцтэй байхаар Техникийн хорооны дүрэмд заасан байдаг.

Хорооны бүрэн эрхийн хугацаа 3 жил хүртэл байх ба гишүүн нь нэг удаа улиран томилогдож болно. Техникийн хорооны гишүүдийн талаарх мэдээллийг доорх холбоост дарж үзнэ үү.

Хэмжил зүйн лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хороо /MNAS TC 01/

Хүн эмнэлэгийн лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хорооо /MNAS TC 02/

Эмийн сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хороо /MNAS TC 03/

Эрдэс баялагын сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хороо /MNAS TC 04/

Газрын тосны бүтээгдэхүүний сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хороо /MNAS TC 05/

Зам, барилгын сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хороо /MNAS TC 06/

Хүнс, байгаль орчны сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хороо /MNAS TC 07/

Мал эмнэлэгийн сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн хороо /MNAS TC 08/

Баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хороо /MNAS TC 09/

Техникийн хяналтын байгууллагын итгэмжлэлийн техникийн хороо /MNAS TC 10/