Итгэмжлэлийн шаардлага, шалгуур


Итгэмжлэлийн шаардлага, шалгуур

Үндэсний итгэмжлэлийн төв нь өөрийн хэрэгжүүлж буй  итгэмжлэлийн хөтөлбөр тус бүрт тавих шаардлага, шалгуурыг олон улсын стандартад нийцүүлэн тогтоосон бөгөөд эдгээрийг биелүүлэх удирдамжыг мөн тодорхойлсон болно. Итгэмжлэлийн холбогдох баримт бичгийг дор заасан линк дээр дарж татаж авна уу. (Дотоод үйл ажиллагааны баримт бичиг татаж авах боломжгүй болно.)

 

Итгэмжлэлийн тогтолцооны журам 

 • MNAS М01 Чанарын гарын авлага
 • MNAS P401 Итгэмжлэлийн техникийн хорооны журам
 • MNAS P401-1 Итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурлын дэг
 • MNAS P402 Нууцыг хадгалах журам
 • MNAS P403 Шударга байдлын журам
 • MNAS P403-1 Шударга байдлын хорооны ажиллах журам
 • MNAS P404 Итгэмжлэлийн схем боловсруулах/өргөтгөх журам
 • MNAS P602 Үнэлгээний мэргэжилтний мэргэшил, ур чадварын журам
 • MNAS P603 Итгэмжлэлийн үйл ажиллагаанд оролцох ажилтныг үнэлэх, гүйцэтгэлд мониторинг хийх журам
 • MNAS P604 Сургалтын журам
 • MNAS P701 Итгэмжлэлийн үйл явцын журам
 • MNAS P702 Итгэмжлэлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох буюу хүрээг багасгах, өргөтгөх журам
 • MNAS P703 Ур чадварын сорилт, лаборатори хоорондын харьцуулалтын хөтөлбөрийн журам
 • MNAS P704 Итгэмжлэлийн бэлгэ тэмдэг, таних тэмдэг, тэмдэг ба гэрчилгээг хэрэглэх журам
 • MNAS P705 Тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн удирдах зөвлөлийн ажиллах журам
 • MNAS P706 Алсын зайн үнэлгээ хийх журам
 • MNAS P901 Баримт бичгийн хяналтын журам
 • MNAS P902 Бүртгэлийн хяналтын журам
 • MNAS P903 Үл тохирлын хяналт, залруулах ажиллагааны журам
 • MNAS P904 Сэргийлэх ажиллагааны журам
 • MNAS P905 Дотоод аудитын журам
 • MNAS P906 Удирдлагын дүн шинжилгээ явуулах журам
 • MNAS P907 Гомдол шийдвэрлэх журам
 • MNAS P908 Маргаан шийдвэрлэх журам

 

Итгэмжлэлийн тогтолцооны бодлого 

 

Итгэмжлэлийн өргөдлийн маягт 

 • MNAS AF04 Сорилтын лабораторийг итгэмжлүүлэх өргөдөл
 • MNAS AF05 Шалгалт тохируулгын лабораторийг итгэмжлүүлэх өргөдөл
 • MNAS AF06 Эмнэлгийн лабораторийг итгэмжлүүлэх өргөдөл
 • MNAS AF07 Техникийн хяналтын байгууллагыг итгэмжлүүлэх өргөдөл
 • MNAS AF08 Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллагыг итгэмжлүүлэх өргөдөл
 • MNAS AF09 Тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллагыг итгэмжлүүлэх өргөдөл
 • MNAS AF21 Ур чадварын сорилтыг зохион байгуулагчийн итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргах өргөдөл
 • MNAS AF31 MNAS ба ILAC-ийн ILAC MRA тэмдэг хослуулан хэрэглэх хүсэлт гаргах өргөдөл
 • MNAS AF41 MNAS ба IAF-ийн IAF MLA тэмдэг хослуулан хэрэглэх хүсэлт гаргах өргөдөл
 • MNAS AF10 Үнэлгээний шалгах хуудас/Өөрийгөө үнэлэх хуудас (ISO/IEC 17025:2017)
 • MNAS AF11 Үнэлгээний шалгах хуудас/Өөрийгөө үнэлэх хуудас (ISO/IEC 15189:2015)
 • MNAS AF12 Үнэлгээний шалгах хуудас/Өөрийгөө үнэлэх хуудас (ISO/IEC 17020:2013)  

 

Итгэмжлэлийн тогтолцооны нэмэлт шалгуур

 

Итгэмжлэлийн арга зүйн заавар

 • MNAS AG01 Үнэлгээний мэргэжилтэнд зориулсан заавар
 • MNAS AG02 Сорилтын лабораторийн хэмжлийн эргэлзээг үнэлэх арга зүйн заавар
 • MNAS AG03 Шалгалт тохируулгын лабораторийн хэмжлийн эргэлзээг тооцох арга зүйн заавар
 • MNAS AG04 Үнэлгээний мэргэжилтэн, шинжээчийн онцлог хүрээг тодорхойлох арга зүйн заавар
 • MNAS AG05 Шалгалт тохируулгын лабораторийн итгэмжлэлийн хүрээг тодорхойлох арга зүйн заавар
 • MNAS AG06 Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллагад үнэлгээ хийх арга зүйн заавар
 • MNAS AG07 Удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллагад үнэлгээ хийх арга зүйн заавар
 • MNAS AG08 Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллагад үнэлгээ хийх арга зүйн заавар
 • MNAS AG09 Түүвэр үнэлгээ хийх арга зүйн заавар

 

Итгэмжлэлийн маягт

 • MNAS P401 F01        
 • MNAS P402 F01
 • MNAS P402 F02
 • MNAS P402 F03
 • MNAS P403 F01
 • MNAS P602 F01
 • MNAS P603 F01
 • MNAS P603 F02
 • MNAS P603 F03
 • MNAS P603 F04
 • MNAS P603 F05
 • MNAS P603 F06
 • MNAS P603 F07
 • MNAS P701 F01
 • MNAS P701 F02
 • MNAS P701 F03
 • MNAS P701 F04
 • MNAS P701 F05
 • MNAS P701 F08
 • MNAS P701 F10
 • MNAS P703 F01
 • MNAS P703 F02
 • MNAS P901 F01
 • MNAS P901 F02
 • MNAS P903 F01
 • MNAS P903 F02
 • MNAS P904 F01
 • MNAS P905 F01
 • MNAS P905 F02
 • MNAS P905 F03
 • MNAS P905 F04
 • MNAS P905 F05
 
Холбогдох стандартууд
 • MNS ISO/IEC 15189 Эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэл
 • MNS ISO/IEC 17043 Ур чадварын сорилт зохион байгуулах лабораторийн итгэмжлэл
 • MNS ISO/IEC 17020 Техник хяналтын байгууллагын итгэмжлэл
 • MNS ISO/IEC 17065 Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэл
 • MNS ISO/IEC 17024 Ажилтны баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэл
 • MNS ISO/IEC 14065 Хүлэмжийн хийн баталгаа/нотолгооны байгууллага
 • MNS ISO/IEC 17025 Сорилт/шалгалт тохируулга ба баталгаажуулалтын лабораторийн итгэмжлэл
 • MNS ISO/IEC 17021 Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэл