Маргаан шийдвэрлэх комисс


Маргаан шийдвэрлэх комисс

Тохирлын үнэлгээний байгууллагаас итгэмжлэлийн талаар гарсан шийдвэрийг үл хүлээн зөвшөөрч гаргасан маргааныг Итгэмжлэлийн Удирдах зөвлөл хүлээн авч, мэргэшсэн шинжээчдээс бүрдсэн комиссыг байгуулж шийдвэрлүүлнэ. 

Маргаан шийдвэрлэх комиссын ажиллах журамтай энд дарж танилцана уу.