Төсөв санхүүгийн ил тод байдал


  • Шилэн дансны тухай хуулийн хүрээнд ҮИТ-ийн хийгдэх ажлын төлөвлөгөө
  • 2020 оны төсвийн багц
  • 2020 оны үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө, сарын хуваарь
  • 2020 оны санхүүгийн хагас жилийн тайлан
  • 2020 оны төсвийн төсөл, 2021-2022 оны төсвийн төсөөлөл
  • 2020 оны үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөө
  • 2020 оны төсвийн зарлагын хувиарлалт
  • 2020 онд Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн эрсдлийн аудит
  • Шилэн данс