Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал


       Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Худалдан авах үйл ажиллагаа, тендертэй холбоотой баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам болон тендерийн урилгыг нийтэд мэдээлж, цахим хуудас /www.mnas.gov.mn/-т байршуулахаас гадна худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайлан мэдээг тухай бүр байгууллагын цахим хуудас /www.mnas.gov.mn/-т байршуулж байна.

2020 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ