Хурлын мэдээлэл


Техникийн хорооны хурал

Тухайн онд хуралдах итгэмжлэлийн техникийн хорооны хурлыг сар тус бүрээр төлөвлөж хийдэг бөгөөд цаг үеийн шаардлагаар төлөвлөгөөт бус хурлыг хуралдах бол тухайн үед нь Итгэмжлэлийн байгууллага шийвэр гаргадаг. 

Итгэмжлэлийн техникийн хороодын 2021 оны хурлын төлөвлөгөөтэй энд дарж танилцана уу. 

Огноо /сараар/

Итгэмжлэлийн техникийн хорооны 2021 оны хурлын төлөвлөгөө /сараар/ Үндэсний итгэмжлэлийн төв MNAS
ТХ 01 ТХ 02 ТХ 03 ТХ 04 ТХ 05 ТХ 06 ТХ 07 ТХ 08 ТХ 09 ТХ 10

Хүнс, байгаль орчны сорилтын лаборатори

Мал эмнэлгийн сорилтын лаборатори

Баталгаажуулалтын байгууллага

Техник хяналтын байгууллага

Зам, барилгын материалын сорилтын лаборатори

Газрын тосны бүтээгдэхүүний сорилтын лаборатори

Эрдэс баялгийн сорилтын лаборатори

Эмийн сорилтын лаборатори

Хүн эмнэлгийн лаборатори

Хэмжилзүйн лаборатори

  1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6       VI.21            
7                    
8     VIII.08              
9       IX.18            
10                    
11                    
12