Хяналт шалгалтын ил тод байдал


Тухайн онд гүйцэтгэх хяналт – шалгалтын төлөвлөгөө

Хяналт – шалгалтын мэдээ, мэдээлэл
– Дээд байгууллагын шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт – шинжилгээ хийсэн мэдээ, мэдээлэл

– Үндсэн нэгж болон хэлтсийн үйл ажиллагаанд үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээ хийсэн мэдээ, мэдээлэл

Стандартчилал, техникийн зохицуулалтын газар, Итгэмжлэлийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийсэн тухай

– Бусад
Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, албан бичгийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийсэн тухай
ҮИТ-ийн албан хэрэг хөтлөлт, боловсруулалт, баримт бичгийн стандартын хэрэгжилт, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтэд явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ