Хүний нөөцийн ил тод байдал


 • Хүний нөөцийн холбогдох дүрэм журам
 • Хүний нөөцийн стратегийн хэрэгжилтийг үнэлэх, шинэчлэх үйл ажиллагаанд албан хаагчдын оролцох боломжийг бүрдүүлсэн байдал
 • Байгууллагын төлөвлөгөө
 • Байгууллагын төлөвлөгөөний биелэлт
 • Байгууллагын тайлан
 • Тендер
 • Төсөв санхүүгийн ил тод байдал
 • Аудитын үнэлгээ
 • Халамжийн зардлын мэдээлэл
 • Гадаад томилолтын талаарх мэдээлэл
 • Хөрөнгө оруулалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл
 • Хэрэглэгчийн судалгаа
 • Төрийн үйлчилгээ, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтний мэдээлэл
 • Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тоон мэдээ
 • Ажилд ороход бүрдүүлэх материал
 • ҮИТ-ын үйл ажиллагаатай холбогдолтой хуулийн дэлгэрэнгүй
 • Нээлттэй ажлын байрны зар
 • Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
 • Хүний нөөцийн хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
 • Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгаах хангах хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
 • Шинээр ажилд орсон албан хаагчдын судалгаа
 • Хүүхэд асрах чөлөөний судалгаа
 • Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
 • Цалинтай чөлөөний судалгаа
 • Цалингүй чөлөөний судалгаа
 • Ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчдын судалгаа
 • Сахилгын шийтгэлийн тушаалын бүртгэл
 • 2018-2019 оны албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний үнэлгээ
 • Тэтгэвэрт гарсан албан хаагчдын судалгаа