Үнэлгээний мэргэжилтэн


Үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээч

Итгэмжлэлийн байгууллагын нэр хүнд нь тохирлын үнэлгээний байгууллагын чадавхийг итгэмжлэлийн холбогдох шалгуур үзүүлэлтэд нийцэж байгаа эсэхийг үнэлж, дүгнэлт гаргах итгэмжлэлийн шинжээчийн чадавхиас ихээхэн хамаардаг.

Үндэсний итгэмжлэлийн төв нь шинжлэх ухааны болон итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллагаас орон тооны бус итгэмжлэлийн шинжээчийг сонгон, эрх олгож, үнэлгээний ажлын хэсэгт гэрээ байгуулсны үндсэн дээр ажиллуулдаг.

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд заасан шаардлага болон тус төвийн холбогдох журамд заасан шаардлагыг хангасан, иргэн та үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээчээр ажиллах хүсэлтэй бол өргөдөл татан авч бидэнд хандана уу. 

Үндэсний итгэмжлэлийн төвд орон тооны бус итгэмжлэлийн шинжээчээр ажилласнаар танд дараах боломж бий болно. Үүнд:

  • Мэргэжлийн ур чадвар болон харилцааны чиглэлээр өөрийгөө хөгжүүлэх
  • Тохирлын үнэлгээний байгууллагын ажилтнуудтай мэдлэгээ хуваалцах, улмаар улсынхаа хөгжилд хувь нэмрээ оруулах
  • Хэрэв та ТҮБ-д ажилладаг бол танай ТҮБ нь итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтэд байнга нийцэн ажиллахад хялбар болох
  • Тохирлын үнэлгээний чиглэлээр сургалтанд хамрагдах г.м

"Итгэмжлэлийн шинжээчээр ажиллах хүсэлт гаргах өргөдөл гаргахын өмнө олон улсын болон үндэсний итгэмжлэлийн схем, тогтолцоо, итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны талаарх үндсэн ойлголтыг www.mnas.gov.mn цахим хуудаснаас авсан байвал зохино.

Бид таны өргөдөлд ҮИТ-ийн итгэмжлэлийн үйл ажиллагаанд оролцох ажилтны ур чадавхийн менежментийн журмын дагуу ажлын 22 хоногийн дотор хариуг өгөх болно.

 

  • Бүртгэлтэй тэргүүлэх үнэлгээний мэргэжилтний жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.
  • Бүртгэлтэй тэргүүлэх үнэлгээний мэргэжилтний нөөцөд байгаа мэргэжилтний жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.
  • Бүртгэлтэй үнэлгээний мэргэжилтний жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.
  • Бүртгэлтэй техникийн шинжээчийн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.

 

Шинжээч, үнэлгээний мэргэжилтний хөгжлийн хөтөлбөрийг энд дарж үзнэ үү.

Үнэлгээний мэргэжилтний албан хэрэгцээнд  https://specialist.mnas.gov.mn/user/login