Олон улсын байгууллагуудаас гаргасан хэвлэл материалууд


Олон улсын итгэмжлэлийн форум (IAF), Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (ILAC)-аас итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны ач холбогдлыг таниулах зорилгоор бэлтгэсэн хэвлэл мэдээллүүдийг дараах линкээр татаж авна уу.

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР ТАТАХ
1 Итгэмжлэл : Хүнс, ундны усны аюулгүй байдлыг хангах нь  PDF
2 Итгэмжлэл : Худалдааг хөнгөвчлөх нь PDF
3 Лабораториуд ур чадварын сорилтын хөтөлбөрт хамрагдахын ач холбогдол PDF
4 Итгэмжлэгдсэн лаборатори Засгийн газрын үйл ажиллагаанд ямар дэмжлэг үзүүлдэг вэ? PDF
5 Итгэмжлэлд хамрагдахын давуу талууд PDF

 

2021-06-18