ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗАРЧИМ

Монгол Улсын үндэсний итгэмжлэлийн төв нь тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн буюу Шадар сайдын дэргэд ажилладаг, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийг эрхлэн гүйцэтгэдэг төрийн байгууллага юм.

Гадаад хамтын ажиллагаа

Дэлхийн улс орнууд газар зүйн байршлын заагаар бүс нутгийн итгэмжлэлийн байгууллагуудад нэгдэн орсон байдаг бөгөөд Үндэсний итгэмжлэлийн төв нь Монгол Улсыг төлөөлж 2004 онд Ази номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (Asia Pacific Accreditation Cooperation - APAC)-д (хуучин нэрээр PAC, APLAC) жинхэнэ гишүүнээр, 2007 онд Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгуулага (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) -д гишүүн байгууллагаар, 2009 онд Олон Улсын Итгэмжлэлийн Форум (International Accreditation Forum - IAF)-д гишүүнээр тус тус элссэн.